Profily agresivních mužů

Všechna svědectví potvrzují, že násilníci mají určité společné rysy.

Především je to nezralost. Projevuje se jako neschopnost navázat vztah založený na vzájemné důvěře, mluvení a na­slouchání. Jsou to impulzivní muži podléhající pudovým hnutím, kteří ztrácejí kontrolu nad svým chováním.

Násilníci jsou muži s „narušenou schopností slovní ko­munikace“. Tento deficit může nabývat různých forem. Neschopnost mluvit, mlčení nebo popře­ní řeči u osob, které jsou experty v mluvení. Jsou to uni­verzitní učitelé, soudci nebo obchodníci, kteří své jazykové schopnosti používají k dominanci nad druhým, k jeho uml­čení. Na nic se druhého neptají a nečekají žádnou odpo­věď. Řeč je pouze nástrojem dominance. Je to subtilní for­ma násilí, která může vést až k úplnému zničení druhého. V obou případech je řeč, zdroj života a výměny mezi lidmi, popřena.

Žárlivost, ať implicitní, nebo explicitní, se projevuje u všech agresivních osob. Prosakuje, vkrádá se a proniká do duše i těla toho, v kom žije, a nakonec každý milostný vztah zničí. Netýká se to jen žárlení na muže, kteří přicházejí do styku s milovanou ženou, ale jde o mnohotvárnou žárlivost na všechno živé, co existuje vně.

Násilí je též do značné míry zděděné: někteří znali násilí jako jediný vztahový mo­del již od dětství, jiní zvnitřnili schéma archaické autority a uplatňovali ho, aniž by si to sami uvědomovali. Z toho­to pohledu je důležité si všimnout, nakolik tento patriarchál­ní model stále přežívá - moje žena, moje věc, můj majetek.

Pro partnerské násilí je také velmi typická absence spo­lečného úkolu. V rozhovorech často zaznamenáváme, že ná­silníci často s obtížemi vyjadřují důvody, pro které milovali svou ženu a co měli oba společného.

I když je každý případ jedinečný, všechny tyto rysy se růz­ným způsobem kombinují a produkují konkrétní typy: pri­mitivní, nezralí a impulzivní muži, kteří často vyjadřují násilí fyzicky a nemají nad svými činy kontrolu; autoritářské a psy­chicky rigidní osobnosti, které chtějí určovat zákon, aniž by o něm mluvily, druhého omezují a jejich násilí bývá verbální; muži, kteří opakují násilné chování, jaké poznali v dětství, a kteří nejsou schopni ho neopakovat; velkou skupinu tvoří žárlivci vedení prostou potřebou kontrolovat a dospívající až k chorobné posedlosti druhého ovládat - ti obvykle kom­binují všechny formy násilí.

Zdroj: Liliane Daligand - Násilí v partnerských vztazích, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama